rejestracja  | logowanie
.
facebook

Regulamin

Regulamin biegów z cyklu Grand Prix Torunia w biegach przełajowych 2023.

Organizator: Stowarzyszenie Ognisko Miłośników Biegania TKKF Rekreacja
Współorganizator: Toruński Związek TKKF
Wspomagający: Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK Toruń

Cel imprezy
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej wśród mieszkańców regionu toruńskiego i okolic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Promocja Sportu i rekreacji na świeżym powietrzu jako idealnej formy dbania o zdrowie.

Profil trasy
Drogi leśne nieutwardzone o zróżnicowanym profilu - lasek na Bielanach. Start i meta - teren Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK przy ulicy Św. Józefa 17

Zasady uczestnictwa
Udział w zawodach może wziąć każdy, kto okaże dowód tożsamości i aktualne badania lekarskie lub podpisze oświadczenie, że biegnie na własną odpowiedzialność. Od dzieci i młodzieży do lat 18 wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.

Zgłoszenia
Zawodnicy (dorośli i dzieci*) dokonują jednorazowej rejestracji pod adresem gptorunia.pl/rejestracja w celu uzyskania indywidualnego numeru ID. Indywidualny numer ID będzie niezbędny przy zapisach do biegów zaliczonych do cyklu Grand Prix Torunia. Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę gptorunia.pl/zapisy lub w biurze zawodów na 45 minut przed biegiem.
* Dzieci mogą zostać zarejestrowane przez opiekunów, używając tego samego adresu e-mail.

Biuro zawodów
Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów na 45 min. przed biegiem (sobota od 9:15 , dzień powszedni od 16:15).

Opłata startowa
Dzieci i młodzież do lat 15 - 3,00 zł
Bieg Główny
15,00 zł - opłata przy zapisach online
20,00 zł - w dniu biegu.

Kategorie wiekowe

Dzieci    Kobiety    Mężczyźni
D1   do lat 7    K16   16 - 29 lat    M16   16 - 19 lat
D2   8 - 10 lat    K30   30 - 39 lat    M20   20 - 29 lat
D3   11 - 12 lat    K40   40 - 49 lat    M30   30 - 39 lat
D4   13 - 15 lat    K50   50 - 59 lat    M40   40 - 49 lat
    K60   60 i więcej    M50   50 - 59 lat
         M60   60 - 69 lat
         M70   70 i więcej

Terminy i dystanse
Terminy: ZOBACZ TERMINY    Uwaga, terminy biegów mogą ulec zmianie.
Dystanse:
    Kategoria D1 - 300 m
    Kategoria D2 - 600 m
    Kategoria D3 - 1400 m (1 okrążenie + dobieg)
    Kategoria D4 - 3200 m (2 okrążenia + dobieg)
    Bieg główny - 6000 m (4 okrążenia + dobieg)

Nordic Walking - 6000 m (4 okrążenia + dobieg)

Klasyfikacja indywidualna
Do ostatecznej klasyfikacji końcowej zaliczane będą:
    4 najlepsze czasy w biegach dla dzieci do lat 7
    5 najlepszych czasów w pozostałych biegach

W przypadku takiej samej sumy czasów u co najmniej dwóch uczestników, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje lepszy czas pojedynczej edycji pomiędzy tymi uczestnikami.

Klasyfikacja drużynowa
W klasyfikacji drużynowej w biegu na dystansie 6000 m sumowanych będzie 5 najlepszych czasów zgłoszonej drużyny spośród siedmiu edycji GPT.

Drużyna musi składać się z co najmniej 5 biegaczy, bez górnego ograniczenia. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów 5 najlepszych zawodników (w tym co najmniej jednej kobiety oraz jednego mężczyzny z kategorii M40+) z danej drużyny. O zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków. W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje czas najlepszego zawodnika w poszczególnych drużynach. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Drużynę do rywalizacji zgłasza mailowo kapitan na adres: grandprixtorunia@gmail.com, wpisując w tytule wiadomości: "Klasyfikacja drużynowa" w terminie do 10 marca 2023 roku. Lista zgłoszonych drużyn oraz ich składy będą aktualizowane na stronie i profilu FB.

Klasyfikacje, nagrody
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe oraz puchary
Kategorie wiekowe: za miejsca 1-3 puchary
Wszyscy sklasyfikowani otrzymają pamiątkowe medale.
W klasyfikacji drużynowej: za miejsca 1-3 puchary.
Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w zależności od możliwości finansowych Organizatora.

Ochrona danych osobowych
Uczestnik Grand Prix Torunia w biegach przełajowych wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych w procesie organizacji oraz przetwarzania danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych obejmuje publikację imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, rok urodzenia, kategorię wiekową, płeć oraz uzyskany podczas zawodów wynik. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo do ich zmiany. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Postanowienia końcowe
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na trasie biegu.
Szatnie i depozyty dla uczestników znajdować się będą w miejscu oznaczonym przez organizatora.
Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
Numery startowe podlegają zwrotowi, a zawodnik, który nie odda numeru nie zostanie sklasyfikowany
Numer startowy przypinamy na koszulce z przodu, na klatce piersiowej. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu brak numeru startowego uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
Protesty rozstrzygają organizatorzy - decyzje organizatorów są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane do 3 dni od daty zakończenia biegu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Informacje
Dyrektor biegu: Krzysztof Gregrowski - 697 079 707
Koordynator biegu: Maciej Malinowski, Piotr Lis
Biuro Zawodów: Magdalena Ostrowska, Ewa Podbielska, Jadwiga Wichrowska
Sędzia Zawodów: Józef Jarosz - 602 153 894

Termin zakończenia cyklu zostanie podany podczas ostatniej edycji Grand Prix Torunia.

© 2020 gptorunia.pl